5/5

Plac Wolności

Freedom Square

© Miejski Konserwator Zabytków
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 09/15/2019 2:07 p.m.:
tomasz-hejna

Plac Wolności (gwarowo Plajta) – plac w Poznaniu znajdujący się na zachód od średniowiecznej części miasta. Jest to prostokątna płaszczyzna o wymiarach 85 na 205 m o osi długiej zorientowanej równoleżnikowo. Otoczony od północy, wschodu i południa jezdniami. Na jezdni południowej znajduje się pojedynczy tor tramwajowy dla ruchu ze wschodu na zachód (jego uzupełnienie stanowi torowisko na ul. św. Marcin).

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plac_Wolno%C5%9Bci_w_Poznaniu

Plac Wolności (plaza plajta) - a square in Poznań located west of the medieval part of the city. It is a rectangular plane measuring 85 by 205 m with a long axis oriented latitudinally. Surrounded from the north, east and south by roadways. On the southern road there is a single tram track for traffic from east to west (it is supplemented by a track on St. Marcin Street).

Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plac_Wolno%C5%9Bci_w_Poznaniu

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

168

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...