5/5

Ulica Ogrodowa

Ogrodowa Street

© Miejski Konserwator Zabytków
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 09/14/2019 8:08 p.m.:
tomasz-hejna

Ulica Ogrodowa w Poznaniu – ulica w południowej części centrum Poznania (Osiedle Stare Miasto), pomiędzy ul. Franciszka Ratajczaka, a ul. Półwiejską. Przedłużeniem ulicy na zachód jest ul. Powstańców Wielkopolskich, a na wschód - ul. Długa.

Już w 1430 odnotowano w tym rejonie istnienie osady Nowe Ogrody. W XIX wieku przeprowadzono obecną ulicę, która upamiętnia w swojej nazwie istniejące tu wówczas i wcześniej, liczne sady i ogrody, należące do różnych drobnych właścicieli. Z czasem północna pierzeja obrosła okazałymi kamienicami w różnych stylach historycznych. Do zabytkowych należą te pod numerami: 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19 i 20. Większość z nich pochodzi z 2. połowy XIX i początków XX wieku. Numery 10 i 12 powstały około 1930. Te pod numerami 11 i 18 projektował Ludwik Frankiewicz.

Zabytkiem sakralnym przy ulicy jest kościół Świętego Krzyża (ewangelicko-metodystyczny, ul. Ogrodowa 6, 1885-1886). Dawniej świątynia służyła zborowi staroluterskiemu. Południową pierzeję wypełnia Park Jana Henryka Dąbrowskiego, ze zlokalizowanym prawie przy ulicy Nie-pomnikiem autorstwa Norberta Sarneckiego.

W pobliżu znajdują się inne istotne miejsca i budowle, m.in.: Pasaż Apollo, punktowce Piekary, czy popularny deptak - ul. Półwiejska. Za Parkiem Dąbrowskiego stoi masywny kompleks Starego Browaru.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Ogrodowa_w_Poznaniu

Ogrodowa Street in Poznań - a street in the southern part of the center of Poznań (Stare Miasto Housing Estate), between ul. Franciszek Ratajczak, and ul. Półwiejska. The westward extension of the street is street. Powstańców Wielkopolskich, and to the east - ul. Long.

Already in 1430, the existence of the Nowe Ogrody settlement was noted in this area. In the nineteenth century, the current street was carried out, which commemorates in its name numerous orchards and gardens existing here then and here, belonging to various small owners. Over time, the northern frontage was surrounded by impressive tenements in various historical styles. The historic ones include those at numbers: 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19 and 20. Most of them come from the second half of the nineteenth and early twentieth century. Numbers 10 and 12 were created around 1930. Those under numbers 11 and 18 were designed by Ludwik Frankiewicz.

A religious monument on the street is the church of the Holy Cross (Evangelical and Methodist, ul. Ogrodowa 6, 1885-1886). In the past, the temple served the Old Computer congregation. The southern frontage is filled with Jan Henryk Dąbrowski Park, located almost at Nie-monument Street by Norbert Sarnecki.

Nearby are other important places and buildings, including: Apollo Passage, Piekary's points, or the popular promenade - ul. Półwiejska. Behind the Dąbrowski Park stands the massive Old Brewery complex.

Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Ogrodowa_w_Poznaniu

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

267

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...