5/5

Ulica Półwiejska

Półwiejska street

© Miejski Konserwator Zabytków (Fot: Zbigniew Zielonacki)
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 08/09/2019 4:49 p.m.:
tomasz-hejna

Ulica Półwiejska po zniszczeniach wojennych w roku 1945.

Ulica Półwiejska stanowi jeden z najpopularniejszych traktów handlowych miasta. Znajduje się przy nim duża liczba sklepów oraz galeria handlowa Stary Browar, w 2005 roku uznana (przez organizację ICSC) za najlepsze centrum handlowe średniej wielkości na świecie. Ulica ta sąsiaduje z tworzącą się prestiżową dzielnicą biznesu z biurowcami klasy A, wśród których jest m.in. Andersia Tower. Prowadzi ona prawie do Starego Rynku. W pobliżu znajduje się też jeden z największych multipleksów w Poznaniu – Multikino 51 przy ul. Królowej Jadwigi oraz Multikino Stary Browar. Północne zakończenie traktu wieńczy pomnik Starego Marycha.

Od 1896 do 1970 roku kursowały Półwiejską tramwaje jadące z centrum na Wildę. Ciasnota, wynikająca z dwutorowej trasy biegnącej dość wąską ulicą, była przyczyną licznych wypadków z udziałem pieszych i tramwajów. Był to najbardziej niebezpieczny fragment sieci tramwajowej. Po jego likwidacji tramwaje z Wildy do Śródmieścia skierowano Ulicą Strzelecką oraz rozpoczęto przygotowania do realizacji, nigdy nieukończonego, projektu Trasy Piekary.

12 września 1931 robotnicy odnaleźli pod numerem 20 zwłoki gońca bankowego – Józefa Jankowiaka. Z czasem ustalono, że mordercą był Leon Hałas, a sprawa ta była bardzo głośna w mediach międzywojennych.
Nazwa
Nazwa ulicy Półwiejskiej wywodzi się od średniowiecznej osady Półwieś, która znajdowała się w tym rejonie, a obecnie jej nazwa wyszła już z użycia (zachowała się tylko w nazwie ulicy). Istniała ona między Rybakami, a Wierzbicami (obecną Wildą). Charakter zabudowy nie był w owych czasach całkowicie miejski, co spowodowało powstanie nazwy.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_P%C3%B3%C5%82wiejska_w_Poznaniu

Ulica Półwiejska after the war damage in 1945.

Ulica Półwiejska is one of the city's most popular shopping routes. It has a large number of stores and the Stary Browar shopping mall, recognized in 2005 (by the ICSC organization) as the best medium-sized shopping center in the world. This street is adjacent to the emerging prestigious business district with A-class office buildings, including Andersia Tower. It leads almost to the Old Market. Nearby is also one of the largest multiplexes in Poznan - Multikino 51 at ul. Królowej Jadwigi and Multikino Stary Browar. The northern end of the route is crowned with a monument to Old Marych.

From 1896 to 1970, there were trams running from Półwiejska going from the center to Wilda. The narrowness resulting from a two-track route running along a rather narrow street was the cause of numerous accidents involving pedestrians and trams. It was the most dangerous part of the tram network. After its liquidation, trams from Wilda to Śródmieście were directed along Strzelecka Street and preparations for the implementation of the never completed, Trasa Piekary project began.

On September 12, 1931, workers found the corpse of a bank messenger - Józef Jankowiak at number 20. Over time, it was established that the murderer was Leon Hałas, and this case was very loud in the interwar media.
Name
The name of Półwiejska street comes from the medieval settlement of Półwieś, which was in this area, and now its name has already expired (it has been preserved only in the name of the street). It existed between Rybaki and Wierzbice (now Wilda). The character of the buildings was not completely urban at that time, which resulted in the name.

Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_P%C3%B3%C5%82wiejska_w_Poznaniu

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

351

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...