5/5

Plac Wolności nr 16

Freedom Square No. 16

© Miejski Konserwator Zabytków
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 04/03/2019 9:06 a.m.:
tomasz-hejna

Plac Wolności nr 16, budynek Banku Gospodarstwa Krajowego (1942).

Projekt architektoniczny gmachu wybrano w konkursie (1937[1]), spośród 26 nadesłanych prac, a realizację rozpoczęto w 1938. Zwycięzcą konkursu była grupa młodych twórców z Warszawy, tzw. Tygrysy: Wacław Kłyszewski, Jerzy Mokrzyński i Eugeniusz Wierzbicki. Obiekt był drugim, po gmachu PKO monumentalnym, modernistycznym budynkiem przy placu Wolności. Zastąpił dawną Komendanturę Miasta z 1846. Ocena jury konkursowego była następująca: Usytuowanie na parceli dobre. Wejście założone dogodnie. Bardzo dobrze umieszczone klatki schodowe. Komunikacja i rozmieszczenie biur dobre. Sala operacyjna zaprojektowana prawidłowo i dobrze. Pod względem architektonicznym projekt rozwiązany dobrze. Wątpliwości budzi jedynie akcent architektoniczny przed wejściem do sali operacyjnej nie skoordynowany z dobrze pomyślanym wejściem w rzucie.

Dwubryłowa budowla nawiązywała zarówno do architektury Auguste'a Perreta, jak i rozwiązań młodych warszawskich modernistów tego okresu. Obie bryły różnią się wielkością i opracowaniem fasady, jednak łączy je wspólna faktura okładziny.

Bank nie został ukończony przed wybuchem II wojny światowej, w związku z czym dokończyli go Niemcy w 1942. Uległ niewielkim uszkodzeniom wojennym i zachował się w z grubsza niezmienionej formie - w 1945 dodano jedynie spadzisty dach zamiast płaskiego, co było sprzeczne z pierwotną ideą architektoniczną.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Budynek_Banku_Gospodarstwa_Krajowego_w_Poznaniu

Freedom Square No. 16, building of Bank Gospodarstwa Krajowego (1942).

The architectural design of the building was selected in the competition (1937 [1]), out of 26 submitted works, and the implementation started in 1938. The winner of the competition was a group of young artists from Warsaw, the so-called Tigers: Wacław Kłyszewski, Jerzy Mokrzyński and Eugeniusz Wierzbicki. The building was the second, after the PKO building, a monumental, modernist building at Plac Wolności. He replaced the former City Command from 1846. The jury's evaluation was as follows: Location on the plot good. The entrance is conveniently located. Stairways are very well placed. Communication and the placement of offices good. Operating room designed properly and well. In terms of architecture, the project was resolved well. Doubts are aroused only by architectural accent before entering the operating room, not coordinated with a well-designed entrance in the projection.

Two-handed building referred to both the architecture of Auguste Perret and the solutions of young Warsaw modernists of this period. Both blocks differ in size and arrangement of the façade, but they are joined by a common texture of the cladding.

The bank was not completed before the outbreak of World War II, and therefore it was completed by the Germans in 1942. It suffered minor war damage and remained roughly unchanged - in 1945 only a sloping roof was added instead of flat, which contradicted the original architectural idea.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Budynek_Banku_Gospodarstwa_Krajowego_w_Poznaniu

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

48

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...