5/5

Ulica Grunwaldzka, Hotel Polonia

Grunwaldzka Street, Hotel Polonia

© Narodowe Archiwum Cyfrowe
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 01/12/2019 6:31 p.m.:
tomasz-hejna

Hotel Polonia w Poznaniu – okazały, zabytkowy gmach dawnego hotelu, o klasycznych formach, zlokalizowany w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 16-18 (róg Stolarskiej). Po wybudowaniu był największym hotelem w Polsce pod względem liczby łóżek. W latach 1945-2012 mieścił się w nim szpital wojskowy, a obecnie Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego.

Budynek wybudowano dla potrzeb hotelowych Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu - PeWuKi - wybudowano go według projektu Jerzego Tuszowskiego (współpraca - Kazimierz Ruciński) w rekordowym czasie 13 miesięcy i ukończono w początkach maja 1929. Pośpiech spowodowany był zbyt późną decyzją o budowie, zainspirowaną szacunkiem, że zabraknie około stu tysięcy miejsc noclegowych dla gości z Anglii (co ostatecznie nie miało miejsca). Projekt wykonano tak, żeby hotel po zakończeniu wystawy łatwo było przebudować na mieszkania z kuchniami i łazienkami. Posiadał 362 pokoje o 603 łóżkach oraz pełne zaplecze socjalne, pralnię, kuchnie, dwie windy, dziewięć klatek schodowych, itp. Powierzchnia wynosiła 3.100 m², a kubatura 67.000 m³. Narożnik ulic Grunwaldzkiej i Stolarskiej zaakcentowano potężnym portykiem z czterema kolumnami jońskimi. Dziedziniec był zadaszony. Wystrój wnętrza zaaranżowano w stylu ''art déco''.

Niektóre szczegóły budowy:

roboty murarskie - firma Czesława Kazimierza Leitgebera,
dachówki - firma Ludwika Thielmana,
nadzór prac budowlanych - Oskar Pohlman i Jerzy Tuszowski,
koszt budowy - 5 mln ówczesnych zł.

Zmiana funkcji i okolica

Po zakończeniu PeWuKi hotel przekształcono na budynek mieszkalny, były tu też biura Zarządu Miejskiego, a pod koniec II wojny światowej na szpital wojskowy, którą to funkcję pełnił do 1 stycznia 2012. Od 2 stycznia funkcjonuje tam szpital kliniczny.

W trakcie prac budowlanych nieumiejętnie przemieszczona została strefa wejściowa, w sposób rozbijający aranżację elewacji, chociaż Władysław Czarnecki od początku uważał, że wejście zaprojektowano niewłaściwie, jako za małe i zbyt ciasne na hotel, a zbyt pompatyczne na dom czynszowy.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hotel_Polonia_w_Poznaniu

Hotel Polonia in Poznań - an impressive historic building of a former hotel with classic forms, located in Poznań at ul. Grunwaldzka 16-18 (corner of Stolarska). After construction, it was the largest hotel in Poland in terms of the number of beds. In the years 1945-2012, it housed a military hospital, currently a Clinical Hospital of the Medical University.

The building was built for the needs of the Universal National Exhibition in Poznań - PeWuKi - it was built according to the design of Jerzy Tuszowski (cooperation - Kazimierz Ruciński) in a record time of 13 months and completed in early May 1929. The haste was caused by a too late decision to build, inspired by the respect that there will be about one hundred thousand beds for guests from England (which eventually did not happen). The design was made so that the hotel after the exhibition was easily converted into apartments with kitchens and bathrooms. It had 362 rooms with 603 beds and full social facilities, laundry facilities, kitchens, two elevators, nine staircases, etc. The area was 3,100 m², and the volume of 67,000 m³. The corner of Grunwaldzka and Stolarska streets was accentuated with a huge portico with four Ionic columns. The courtyard was roofed. The interior décor was arranged in the 'art déco' style.

Some construction details:

    bricklaying works - the company of Czesław Kazimierz Leitgeber,
    roof tiles - the company of Ludwika Thielman,
    supervision of construction works - Oskar Pohlman and Jerzy Tuszowski,
    construction cost - PLN 5 million at that time.

Change of function and surroundings

After the completion of PeWuKi, the hotel was transformed into a residential building, there were also offices of the City Board, and at the end of World War II a military hospital, which functioned until January 1, 2012. From January 2 there is a clinical hospital there.

During the construction works, the entrance zone was incorrectly displaced, in the way breaking the arrangement of the façade, although Władysław Czarnecki from the very beginning believed that the entrance was designed incorrectly, as too small and too small for the hotel, and too pompous for a rental house.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hotel_Polonia_w_Poznaniu

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

542

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...