5/5

Ulica Grunwaldzka, Collegium Chemicum/Heliodori

Ulica Grunwaldzka College chemistry / Heliodori

© Narodowe Archiwum Cyfrowe
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 08/01/2019 4:11 p.m.:
tomasz-hejna

Collegium Heliodori Święcicki w Poznaniu (do 25 czerwca 2018 Collegium Chemicum[2]) – gmach w stylu neorenesansowym znajdujący się przy ul. Grunwaldzkiej na Grunwaldzie (Osiedle Św. Łazarz) w Poznaniu, służący obecnie Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetowi Medycznemu im. Karola Marcinkowskiego. Collegium upamiętnia Heliodora Święcickiego, założyciela i pierwszego rektora Uniwersytetu Poznańskiego.

Kamień węgielny pod gmach zaprojektowany przez Edwarda Madurowicza i Rogera Sławskiego położono w 1920. Miał on służyć jako siedziba Politechniki Poznańskiej, jednak sprzeciw ministerstwa sprawił, że prace wstrzymano. Budynek ukończono w 1929 jako Pałac Rządowy, jeden z pawilonów wystawienniczych Powszechnej Wystawy Krajowej. Po zakończeniu PeWuKi gmach przeszedł w ręce Uniwersytetu Poznańskiego.

Forma gmachu (m.in. attyki i alkierze) stanowiły, według Szymona Piotra Kubiaka, realizację krakowskiej odmiany stylu odrodzenia, który to wariant był jedną z propozycji do dyskutowanego podówczas polskiego stylu narodowego. W Poznaniu rozwiązania takie raczej się nie przyjęły.

25 czerwca 2018 senat uniwersytetu zmienił tradycją nazwę budynku Collegium Chemicum na Collegium Heliodori Święcicki (nazwa Collegium Chemicum przypisana została budynkowi w kampusie Morasko).

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Collegium_Heliodori_%C5%9Awi%C4%99cicki_w_Poznaniu

Collegium Heliodori Święcicki in Poznań (until June 25, 2018 Collegium Chemicum [2]) - a neo-Renaissance style building located at ul. Grunwaldzka on Grunwald (Osiedle Św. Łazarz) in Poznań, currently serving the University of Adam Mickiewicz and the Medical University named after Karol Marcinkowski. Collegium commemorates Heliodor Święcicki, founder and first rector of the Poznań University.

The cornerstone under the edifice designed by Edward Madurowicz and Roger Sławski was laid in 1920. It was to serve as the seat of the Poznan University of Technology, but the Ministry's objection meant that the work was halted. The building was completed in 1929 as the Government Palace, one of the exhibition pavilions of the General National Exhibition. After the completion of PeWuKi, the building was transferred to the Poznań University.

The form of the building (including attics and alcoves) were, according to Szymon Piotr Kubiak, the implementation of the Krakow variety of the style of rebirth, which was one of the proposals for the Polish national style discussed at the time. In Poznań, such solutions have rather not been adopted.

On June 25, 2018, the university's senate changed the tradition of the name of the Collegium Chemicum building at Collegium Heliodori Święcicki (the name Collegium Chemicum was assigned to the building on the Morasko campus).

Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Collegium_Heliodori_%C5%9Awi%C4%99cicki_w_Poznaniu

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

226

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...