5/5

Ulica Grunwaldzka

Grunwaldzka Street

© Miejski Konserwator Zabytków
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 01/05/2021 1:31 p.m.:
tomasz-hejna

Ulica Grunwaldzka, pomnik Tadeusza Kościuszki – monument upamiętniający Tadeusza Kościuszkę w Poznaniu na Grunwaldzie na osiedlu administracyjnym Św. Łazarz.

Pierwsze pomysły upamiętnienia Tadeusza Kościuszki pomnikiem powstały w Poznaniu już w 1919, rychło po zniszczeniu niemieckich monumentów, zdobiących miasto pod zaborem (m.in. pomnika Bismarcka, pomnika Wilhelma I, czy Löwendenkmalu).

Pomnik zaprojektowała Zofia Trzcińska-Kamińska na Powszechną Wystawę Krajową w 1929. Pierwotny, patynowany gipsowy posąg zastąpiono po wystawie pomnikiem z brązu. Odsłonięcie nowego pomnika odbyło się u zbiegu ul. Grunwaldzkiej i Roosevelta 27 grudnia 1930, w 12 rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego. Zniszczony przez Niemców podczas II wojny światowej. Został odtworzony w 1967 r. przez autorkę pierwotnego projektu i stanął na skwerze u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Bukowskiej. Za materiał posłużył dzwon z wieży zegarowej dawnego Zamku Cesarskiego, który spadł w trakcie działań wojennych w 1945.

Grunwaldzka Street, a monument to Tadeusz Kościuszko - a monument commemorating Tadeusz Kościuszko in Poznań in Grunwald in the administrative district of Św. Lazarus.

The first ideas of commemorating Tadeusz Kościuszko with a monument arose in Poznań as early as 1919, soon after the destruction of the German monuments that adorned the city under the partition (including the Bismarck monument, the Wilhelm I monument, or Löwendenkmal).

The monument was designed by Zofia Trzcińska-Kamińska for the General National Exhibition in 1929. The original, patinated plaster statue was replaced after the exhibition with a bronze monument. The new monument was unveiled at the intersection of ul. Grunwaldzka and Roosevelt on December 27, 1930, on the 12th anniversary of the Greater Poland Uprising. Destroyed by the Germans during World War II. It was recreated in 1967 by the author of the original design and was placed on the square at the junction of Grunwaldzka and Bukowska Streets. The material was the bell from the clock tower of the former Imperial Castle, which fell during the war in 1945.

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

178

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...