5/5

Dziedziniec Urzędu Miasta Poznania

Courtyard of the Poznań City Hall

© Mogens Tørsleff
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 12/29/2019 2:15 p.m.:
tomasz-hejna

Urząd Miasta Poznania mieści się w dawnym zespole poklasztornym kolegium jezuickiego przy placu Kolegiackim. Jest to trzypiętrowy gmach w kształcie podkowy otaczający wewnętrzny dziedziniec, który od strony północnej zamyka jednopiętrowe skrzydło z barokową wieżą bramą od ulicy Koziej. Różowa elewacja podzielona jest przez liczne białe pilastry oraz gzymsy (tzw. wielki porządek). Najstarszą część stanowią skrzydło południowe i zachodnie, następnie dobudowano skrzydło wschodnie a niskie skrzydło północne wraz z wieżą powstało dopiero w 1737. Pierwotnie cały dziedziniec otaczał krużganek zamurowany w większości w XIX wieku, jego ocalałe fragmenty prowadzą do kościoła farnego. Najstarszym elementem całej budowli jest stojący przy bramie wjazdowej spiżowy słupek, będący w rzeczywistości sercem dzwonu, który spadł z dawnej, gotyckiej Kolegiaty św. Marii Magdaleny która zajmowała obecny plac Kolegiacki.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolegium_jezuickie_w_Poznaniu

The Poznań City Hall is housed in a former monastery complex of the Jesuit College at Plac Kolegiacki. It is a three-story horseshoe-shaped building surrounding an internal courtyard, which closes from the north with a one-story wing with a baroque tower gate from Kozia street. The pink facade is divided by numerous white pilasters and cornices (so-called great order). The oldest part is the south and west wing, then the east wing was added and the low north wing together with the tower was built only in 1737. Originally, the entire courtyard was surrounded by a cloister walled in most of the nineteenth century, its surviving fragments lead to the parish church. The oldest element of the whole building is the bronze post standing at the entrance gate, which is actually the heart of the bell that fell from the former Gothic Collegiate Church of St. Mary Magdalene which occupied the current Kolegiacki Square.

Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolegium_jezuickie_w_Poznaniu

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

191

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...