5/5

Ulica św. Wojciech

St. Wojciech

© Nardowe Archiwum Cyfrowe
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 09/09/2019 4:25 p.m.:
tomasz-hejna

Święty Wojciech – część Poznania, w obrębie Osiedla Stare Miasto, znajdująca się na północ od Starego Miasta, na niewielkim wzniesieniu (Wzgórze Św. Wojciecha) w stosunku do okolic Starego Rynku. Za dzielnicę Święty Wojciech uważa się teren przy ulicach: Święty Wojciech, Działowej, Wolnicy i Księcia Józefa.

Prawdopodobnie już w XI w. istniała tutaj osada książęca. W 1244 Przemysł I wymienił wzgórze na osadę przy kościele św. Gotarda, co umożliwiło lokację Poznania na obecnym miejscu w 1253. Od XIII w. Święty Wojciech był osadą z własnymi władzami – burmistrzem, rajcami i ławnikami. W późniejszych wiekach rozwinęło się tutaj znacząco rzemiosło służebne wobec Poznania, m.in. był tutaj browar i gorzelnia. W 1592 powstał cmentarz ewangelicki (dysydencki). W granice Poznania włączone w 1797. W 1793 liczyło 37 domów mieszczan. W XIX i XX w. dzielnicę zabudowano kamienicami, które po II wojnie światowej uległy częściowemu zniszczeniu i zostały zastąpione architekturą socrealistyczną, odnowioną od strony ul. Wolnica przez władze miejskie w początku XXI w., z zachowaniem cech stylowych.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Wojciech_(Pozna%C5%84)

Święty Wojciech - part of Poznań, within the Old Town estate, located north of the Old Town, on a small hill (St. Wojciech Hill) in relation to the area around the Old Market Square. The area of Saint Wojciech is considered to be the area around Święty Wojciech, Działowa, Wolnica and Prince Józef streets.

Probably already in the eleventh century a prince's settlement existed here. In 1244 Przemysł I exchanged the hill for a settlement near the church of St. Gotarda, which allowed the location of Poznań in its present place in 1253. From the thirteenth century, Saint Wojciech was a settlement with its own authorities - the mayor, councilors and lay judges. In later centuries, servile crafts developed towards Poznań here, among others there was a brewery and distillery here. In 1592, an evangelical (dissident) cemetery was established. Included in the borders of Poznań in 1797. In 1793 there were 37 houses of burghers. In the nineteenth and twentieth centuries, the district was built with tenements, which after the Second World War were partially destroyed and were replaced by socialist realist architecture, renovated from ul. Wolnica by the city authorities at the beginning of the 21st century, while maintaining style features.

Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Wojciech_(Pozna%C5%84)

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

232

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...