5/5

Ulica Mickiewicza

Mickiewicz Street

© Narodowe Archiwum Cyfrowe
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 03/18/2019 6:35 p.m.:
tomasz-hejna

Budynek Landratury Poznań-Zachód – zabytkowy budynek zlokalizowany w Poznaniu, na Jeżycach, w obrębie zespołu rezydencjonalnego, przy ul. Mickiewicza 31.

Obiekt powstał z uwagi na podzielenie powiatu poznańskiego na dwie części (Wschód i Zachód), co wywołane było intensywnym rozwojem aglomeracji miejskiej w początkach XX wieku. Projektantem był G. Seidel. Budynek ukończono w 1908. Nawiązuje do architektury baroku, ale posiada także detal secesyjny. Dostosowano go do rezydencjonalnego otoczenia, w jakim powstał. Od 1923 użytkowany był przez Izbę Przemysłowo-Handlową, a po II wojnie światowej oddano go na potrzeby służby zdrowia. Stan ten utrzymuje się do dziś.

Uzupełnieniem budynku głównego były stajnie i wozownia na zapleczu oraz niewielki ogródek od frontu. Według Marcina Libickiego obiekt bardziej nawiązuje do polskiej architektury tego okresu niż cięższych stylowo dokonań niemieckich.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Budynek_Landratury_Pozna%C5%84-Zach%C3%B3d

Landratury Poznań-Zachód building - a historic building located in Poznań, on Jeżyce, within the residential complex, at ul. Mickiewicza 31.

The object was created due to the division of the Poznań poviat into two parts (East and West), which was caused by the intensive development of the urban agglomeration in the early twentieth century. The designer was G. Seidel. The building was completed in 1908. It refers to the Baroque architecture, but it also has an Art Nouveau detail. It was adapted to the residential environment in which it was created. From 1923, it was used by the Chamber of Commerce and Industry, and after the Second World War it was given to the needs of health care. This condition is maintained until today.

The main building was completed by the stables and coach house in the back room as well as a small garden at the front. According to Marcin Libicki, the object refers more to the Polish architecture of this period than the heavily stylish German achievements.

Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Budynek_Landratury_Pozna%C5%84-Zach%C3%B3d

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

134

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...