4/5

Ulica Roosevelta / Budde Strasse

Roosevelta / Budde Strasse

© Fotopolska.eu
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 11/09/2018 9:06 p.m.:
tomasz-hejna

Zespół rezydencji na Jeżycach w Poznaniu - luksusowe osiedle okazałych willi miejskich, wzniesione w latach 1903-1914 w Poznaniu, na Jeżycach, w rejonie ulic Sienkiewicza (Wettynów) - Mickiewicza (Hohenzollernów) - Dąbrowskiego (Wielka Berlińska) - Słowackiego (Karola).

Osiedle powstało po likwidacji obwarowań miejskich (Twierdza Poznań), pod wpływem idei urbanisty Josepha Stübbena, który zrealizował w Poznaniu kilka innych założeń, wśród nich np. Sołacz. Zabudowane zostało luksusowymi, niezwykle okazałymi rezydencjami, adresowanymi do najbardziej zamożnych obywateli miasta. Zlokalizowano tam zarówno mieszkania, jak i apartamenty dla rentierów.

Obszar podzielono na działki przed 1903, a zabudowę zasadniczo zakończono około 1910, z tym, że później była ona jeszcze częściowo uzupełniana. Autorami koncepcji poszczególnych willi byli m.in. Karl Roskam i Paul Lindner.

Na osiedlu zamieszkała elita poznańskiej inteligencji - lekarze, urzędnicy, kupcy i architekci. Ze znanych osób byli to m.in. Heliodor Święcicki (profesor), Czesław Blachowski, Paul Lindner, Karl Roskam (architekci), czy kupiecka rodzina Kantorowiczów (Hartwig Kantorowicz był pierwszym producentem wódki Wyborowej, w swojej fabryce na Grochowych Łąkach w Poznaniu).

Budynki były zaprojektowane z rozmachem, przy maksymalnym wykorzystaniu działek - wysokie domy robiły wrażenie willi, a jednocześnie, podobnie jak kamienice miejskie, zapewniały właściwy zwrot kapitałów zaangażowanych w budowę, poprzez dużą liczbę posiadanych kondygnacji. Elewacje zdobiono zgodnie z zasadami secesji, a później, po 1910, skromniej - w duchu bardziej klasycznym. Przed domami zaprojektowano ogródki - całość dzielnicy miała znaczący odsetek zieleni.

Oprócz willi, na osiedlu ulokowała się siedziba Landratury (Starostwo) powiatu Poznań-Zachód (obecnie budynek w gestii służby zdrowia). Obiekt powstał w 1908, według projektu G.Seidla, w duchu neobarokowym, z elementami secesji. W 2008 został gruntownie wyremontowany. Takie sąsiedztwo dodatkowo podniosło status całego osiedla.

Po 1945 część kamienic, od strony ul. Roosevelta, zburzono - obecnie stoi tam m.in. Hotel Merkury. Reszta zachowała się i jest obecnie stopniowo poddawana procesowi rewitalizacji, po zaniedbaniach epoki PRL. Na kamienicy przy ul. Mickiewicza 32 umieszczono we wrześniu 1989 okrągłą tablicę pamiątkową ku czci nauczycieli wielkopolskich, pomordowanych w czasie II wojny światowej (mieści się tam Zarząd Okręgowy ZNP).

Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_rezydencji_na_Je%C5%BCycach_w_Poznaniu

A complex of residences in Jeżyce in Poznań - a luxurious estate of stately urban villas, erected in 1903-1914 in Poznań, on Jeżyce, in the area of Sienkiewicza (Wettynów) - Mickiewicza (Hohenzollernów) - Dąbrowskiego (Wielka Berlińska) - Słowacki (Karol).

The estate was created after the liquidation of city fortifications (Poznań Fortress), influenced by the idea of urban planner Joseph Stübben, who realized in Poznań several other assumptions, among them, for example, Sołacz. It was built with luxurious, extremely impressive residences, addressed to the most affluent citizens of the city. Both apartments and rentier apartments were located there.

The area was divided into plots before 1903, and the development was essentially completed around 1910, except that it was later partly refilled. The authors of the concept of individual villas were, among others Karl Roskam and Paul Lindner.

The estate was inhabited by the elite of the Poznan intelligentsia - doctors, officials, merchants and architects. Of known people, they were Heliodor Święcicki (professor), Czesław Blachowski, Paul Lindner, Karl Roskam (architects), or the merchant Kantorowicz family (Hartwig Kantorowicz was the first producer of Wyborowa vodka, in his factory in Grochowe Łąkach in Poznań).

The buildings were designed with a flourish, with the maximum use of plots - high homes made the impression of a villa, and at the same time, like townhouses, ensured proper return of capital employed in the construction, through a large number of storeys. The elevations were decorated in accordance with the principles of Art Nouveau, and later, after 1910, more modestly - in a more classical spirit. In front of the houses, gardens were designed - the whole district had a significant percentage of greenery.

In addition to the villa, the headquarters of the Landratury (Starostwo) district of Poznań-Zachód (located at the disposal of the health service) is located on the estate. The building was created in 1908, according to the design of G. Seidel, in the neo-baroque spirit with elements of secession. In 2008, it was thoroughly renovated. Such neighborhood additionally raised the status of the entire estate.

After 1945, a part of tenement houses, from the side of ul. Roosevelt, demolished - currently there is Hotel Merkury. The rest has been preserved and is currently being gradually subjected to the process of revitalization, after neglecting the era of the PRL. On the tenement house at ul. Mickiewicza 32 was placed in September 1989 a round commemorative plaque commemorating Greater Poland teachers murdered during World War II (the District Board of the ZNP is located there).

Source:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_rezydencji_na_Je%C5%BCycach_w_Poznaniu

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

487

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...