5/5

Ulica Młyńska

Młyńska Street

POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 02/06/2017 8:13 p.m. :
tomasz-hejna

Niedawno odnowiona kamienica na rogu ulic Młyńskiej i Nowowiejskiego. Wzniesiony dla kupca Samuela Reinsteina w latach 1890-91 budynek o formach neorenesansowych został zapewne zaprojektowana przez znanego poznańskiego architekta Oskara Hoffmanna. Przez lata kamienica niszczała po opuszczeniu jej przez lokatorów. Podczas trwających od 2013 r. prac adaptowano kamienicę mieszkalną na cele usługowo-biurowe. Nadbudowano budynek o 1 kondygnację nad traktem podwórzowym, wykonano eliptyczny taras na dziedzińcu, a pomieszczenia przystosowano do funkcji biurowej. Pracom modernizacyjnym towarzyszyły prace konserwatorskie elewacji, której przywrócono kolorystykę zbliżoną do oryginalnej, odtworzono balkony, zrekonstruowano stolarkę okienną, poddano konserwacji stolarkę drzwi wejściowych i częściowo wewnętrznych, a także przeprowadzono renowację polichromii pokrywających niegdyś sienie i klatki schodowe, częściowo je rekonstruując wg pierwotnych wzorów. Przy wymianie pokrycia dachowego przywrócono pierwotny materiał – kamienny łupek.
Więcej zdjęć http://poznanmojemiasto.com/tag/mlynska/

Recently renovated tenement house on the corner of Młyńska and Nowowiejski streets. Built for the merchant Samuel Reinstein in 1890-91, the Neo-Renaissance building was probably designed by the well-known Poznan architect Oskar Hoffmann. For years, the house was destroyed after the tenants left it. During the works lasting from 2013, a residential building was adapted for service and office purposes. The building was enlarged by one storey above the court road, an elliptical terrace was constructed in the courtyard, and the rooms were adapted to the office function. Modernization work was accompanied by conservation works of the façade, which restored the colors close to the original, reconstructed balconies, reconstructed window frames, woodwork of entrance and partly internal doors, and renovation of polychromes covering the courtyards and staircases, partially reconstructing them according to original designs. When replacing the roofing material, the original material was restored - stone slate.
More photos http://poznanmojemiasto.com/tag/mlynska/

Tags

    No tags available.
Show more

Aufrufe

86

Fetching images...