5/5

Plac Cyryla Ratajskiego

Cyril Ratajski Square

© Miejski Konserwator Zabytków
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 12/17/2020 4:05 p.m.:
tomasz-hejna

Budynek PZU w Poznaniu – zabytkowy, neorenesansowy gmach PZU, zlokalizowany w centrum Poznania przy placu Cyryla Ratajskiego 8 (dawniej Plac Królewski, potem Nowomiejski).

Obiekt, dominujący panoramę placu Cyryla Ratajskiego, jest bardzo charakterystycznym składnikiem architektury tej części centrum miasta. Wieńczy zbiegające się na placu ulice Młyńską i 23 Lutego. Gmach wzniesiono w latach 1896–1897 w miejscu rekwizytorni teatralnej, na potrzeby Towarzystwa Ubezpieczeń Ogniowych (Provinzial-Feuersocietät), według prawdopodobnego projektu Paula Hirschberga. Autor zagospodarował parcelę za pomocą dwóch skrzydeł, zwieńczonych okazałą elewacją od strony placu, zwieńczoną spadzistym dachem z sygnaturką. Zastosował instrumentarium ornamentacyjne dojrzałego renesansu północnego, co było charakterystyczne dla wielu ważnych gmachów Poznania z tamtego okresu (np. Collegium Minus czy szkoła przy ul. Berwińskiego).

Elewacja wykonana jest z czerwonej cegły z dużą ilością detalu kamieniarskiego. Okazała jest klatka schodowa z kolumnami i balustradami. Na piętrze znajduje się dawna sala posiedzeń zarządu. Według Marcina Libickiego, architekt znakomicie wywiązał się z niezwykle trudnego zadania, jakim było wprowadzenie okazałej fasady w bardzo wąską przestrzeń między dwiema zbiegającymi się ulicami.

Od 1952 w budynku funkcjonują biura PZU. Obiekt częściowo przebudowano po 1945 r.

Budynkowi PZU towarzyszy w większości zabudowa socrealistyczna na wysokim poziomie artystycznym. W pobliżu znajdują inne ważne realizacje architektoniczne tej części centrum, m.in. gmach PTPN, dawna kamienica Posener Bauhütte, czy Dom Towarowy Okrąglak.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Budynek_PZU_w_Poznaniu

PZU building in Poznań - a historic, neo-Renaissance building of PZU, located in the center of Poznań at 8 Cyryla Ratajskiego Square (formerly Królewski Square, then Nowomiejski Square).

The building, dominating the panorama of Cyryl Ratajski Square, is a very characteristic element of the architecture of this part of the city center. It is crowned by the Młyńska and 23 Lutego streets converging on the square. The building was erected in the years 1896–1897 on the site of a theater prop shop for the needs of the Provinzial-Feuersocietät (Provinzial-Feuersocietät), according to a probable project by Paul Hirschberg. The author has developed the plot with two wings, crowned with a magnificent façade from the side of the square, topped with a sloping roof with a bell. He used the ornamental instruments of the mature Northern Renaissance, which was characteristic of many important buildings in Poznań from that period (eg Collegium Minus or the school at Berwińskiego Street).

The façade is made of red brick with a lot of stone detail. The staircase with columns and balustrades is impressive. The former board of directors is located on the first floor. According to Marcin Libicki, the architect brilliantly fulfilled the extremely difficult task of introducing a magnificent facade into a very narrow space between two streets converging.

PZU offices have been operating in the building since 1952. The building was partially rebuilt after 1945.

The PZU building is mostly accompanied by socialist realist buildings at a high artistic level. Nearby, there are other important architectural projects in this part of the center, including the building of the PTPN, the former Posener Bauhütte tenement house, or the Okrąglak department store.

Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Budynek_PZU_w_Poznaniu

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

229

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...