5/5

Ulica Fredry

Fredro Street

© Fotopolska.eu
POL nahe Poznań

Lade Bilder...
tomasz-hejna schrieb am 17.03.2020 14:08 Uhr:
tomasz-hejna

Collegium Maius w Poznaniu – gmach wzniesiony na działce pomiędzy ulicami: Fredry (dawniej ul. Berlińska), Al. Niepodległości i Kościuszki (dawniej Wały Królewskie) w latach 1908–1910 w stylu neobarokowym z elementami stylu neoklasycznego, jako część Dzielnicy Cesarskiej.

Budynek wzniesiono na potrzeby Komisji Kolonizacyjnej, powołanej przez Sejm Pruski z inicjatywy Otto von Bismarcka w 1886 w celu wykupu ziemi z rąk polskich i przekazaniu jej niemieckim osadnikom.

Po wybuchu powstania wielkopolskiego przeniosła tu swoją siedzibę Naczelna Rada Ludowa, a później Urząd Osadniczy likwidujący kolonie utworzone przez Komisję Kolonizacyjną. Następnie budynek jako Collegium Medicum przejął Uniwersytet Poznański.

13 maja 1926 odbył się tutaj bardzo liczny wiec studencki przeciwko Józefowi Piłsudskiemu, zakończony pochodem na plac Wolności. Powzięto decyzję o zawiązaniu Akademickiego Komitetu Obrony. Działania te zakończyły się fiaskiem i nie obroniły Poznania przed rządami sanacji.

W okresie okupacji hitlerowskiej w budynku mieściło się prezydium policji. Podczas wyzwalania miasta Poznania w styczniu i lutym 1945 o sam obiekt oraz w jego pobliżu toczyły się dość intensywne walki – ślady od odłamków do dziś widoczne są wewnątrz budynku. 2 marca 1940 harcerze Szarych Szeregów Zygmunt Ciesielski i Bernard Intek, współpracując z Adamem Plucińskim, wywiesili na kopule polska flagę.

Po reformie szkolnictwa wyższego z 1950, która utworzyła akademie medyczne, większość budynku zajmowała Akademia Medyczna w Poznaniu (dzisiejszy Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), w tym jej władze, których siedziba znajduje się tu do dziś. Właścicielem collegium pozostawał jednak nadal Uniwersytet Poznański (dziś Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Od 2008 mieści się tu Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Po przeprowadzce wydziału na tyłach budynku powstała nowoczesna biblioteka dla studentów filologii klasycznej, słowiańskiej i polskiej. Jej uroczyste otwarcie nastąpiło 25 września 2009 roku.

Na osi głównej znajduje się półokrągły ryzalit przykryty kopułą, która obecnie nieznacznie różni się od swojego stanu pierwotnego m.in. jest niższa, bardziej przysadzista i posiada inne otwory okienne. Niegdyś elewację zdobiło 6 rzeźb ulokowanych na tamburze (miedzianej wówczas) kopuły: cystersa, Krzyżaka, mieszczańskiego Salzburczyka i Holendra oraz chłopów z Westfalii i Szwabii – „apostołów niosących niemiecką cywilizację na wschód” (usunięte dopiero w 1945). Godny uwagi jest hall główny o przeszklonym dachu, wyłożony różnobarwnym marmurem z obiegającą go wokół galerią. Wewnątrz hallu znajduje się popiersie Karola Marcinkowskiego.

Na fasadzie znajduje się tablica upamiętniająca brawurową akcję poznańskich harcerzy, którzy w 1940 na kopule będącego wówczas siedzibą policji budynku wywiesili polską flagę.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Collegium_Maius_w_Poznaniu

Collegium Maius in Posen - ein Gebäude, das auf einem Grundstück zwischen den Straßen errichtet wurde: Fredry (ehemals ul. Berlińska), Al. Niepodległości und Kościuszki (ehemals Wały Królewskie) in den Jahren 1908–1910 im neobarocken Stil mit Elementen des neoklassizistischen Stils als Teil des Kaiserbezirks.

Das Gebäude wurde für die Bedürfnisse der Kolonisationskommission errichtet, die 1886 vom preußischen Sejm auf Initiative von Otto von Bismarck ernannt wurde, um Land aus polnischen Händen zu kaufen und an deutsche Siedler zu übergeben.

Nach dem Ausbruch des Aufstands in Großpolen verlegten der Oberste Volksrat und später das Siedlungsbüro, das die von der Kolonisationskommission geschaffenen Kolonien liquidierte, sein Hauptquartier hierher. Dann wurde das Gebäude als Collegium Medicum von der Universität Posen übernommen.

Am 13. Mai 1926 fand eine sehr große Studentenkundgebung gegen Józef Piłsudski statt, gefolgt von einem Marsch zum Plac Wolności. Es wurde beschlossen, das Akademische Verteidigungskomitee einzurichten. Diese Aktionen endeten im Fiasko und verteidigten Posen nicht gegen die Herrschaft der Sanation.

Während der Besetzung durch die Nazis befand sich in dem Gebäude ein Polizeipräsidium. Während der Befreiung der Stadt Posen im Januar und Februar 1945 wurde das Objekt selbst und seine Umgebung sehr intensiv bekämpft - im Inneren des Gebäudes sind noch Spuren von Trümmern sichtbar. Am 2. März 1940 hängten die Pfadfinder der Grauen Ränge, Zygmunt Ciesielski und Bernard Intek in Zusammenarbeit mit Adam Pluciński die polnische Flagge an die Kuppel.

Nach der Hochschulreform von 1950, durch die medizinische Akademien gegründet wurden, war der größte Teil des Gebäudes von der Medizinischen Universität Posen (heutige Karol Marcinkowski-Universität für medizinische Wissenschaften in Posen) einschließlich ihrer Behörden besetzt, deren Hauptsitz sich heute hier befindet. Das Kollegium befand sich jedoch noch im Besitz der Universität Posen (heute Adam Mickiewicz Universität in Posen). Hier befindet sich seit 2008 die Fakultät für polnische und klassische Philologie. Adam Mickiewicz. Nach dem Umzug der Fakultät im hinteren Teil des Gebäudes wurde eine moderne Bibliothek für klassische, slawische und polnische Philologiestudenten geschaffen. Die feierliche Eröffnung fand am 25. September 2009 statt.

Auf der Hauptachse befindet sich eine halbrunde Projektion, die von einer Kuppel bedeckt ist, die sich derzeit unter anderem geringfügig von ihrem ursprünglichen Zustand unterscheidet Es ist niedriger, gedrungener und hat andere Fensteröffnungen. Die Fassade war einst mit sechs Skulpturen geschmückt, die sich auf dem Tambour (Kupfer) der Kuppel befanden: dem Zisterzienser, den Deutschen Rittern, dem Bürger Salzburg und den Holländern sowie Bauern aus Westfalen und Schwaben - "Apostel, die die deutsche Zivilisation nach Osten tragen" (erst 1945 entfernt). Bemerkenswert ist die Haupthalle mit einem Glasdach, das mit mehrfarbigem Marmor ausgekleidet ist und von einer Galerie umgeben ist. In der Halle befindet sich eine Büste von Karol Marcinkowski.

An der Fassade befindet sich eine Gedenktafel, die an die gewagte Aktion der Posener Pfadfinder erinnert, die 1940 die polnische Flagge an die Kuppel des Gebäudes hängten, das zu dieser Zeit das Polizeipräsidium war.

Quelle: https://pl.wikipedia.org/wiki/Collegium_Maius_w_Poznaniu

Tags

    Keine Tags vorhanden.
Mehr anzeigen

Besucher

52

Vorher-Nachher-Bilder in der Nähe


Lade Bilder...