5/5

Ulica Fredry, kościół Św. Pawła

Fredro Straße, Kirche St. Paul

© Narodowe Archiwum Cyfrowe
POL nahe Poznań

Lade Bilder...
tomasz-hejna schrieb am 13.06.2019 10:41 Uhr:
tomasz-hejna

Kościół Najświętszego Zbawiciela – zabytkowa świątynia przy ul. Fredry 11 w Dzielnicy Cesarskiej w Poznaniu, wzniesiona w latach 1866–1869 w stylu neogotyckim według projektu Augusta Stülera i wykonującego plany szczegółowe Juliusza Hochbergera dla parafii ewangelicko-augsburskiej. Fundatorem był Fryderyk Wilhelm IV, który na ten cel przeznaczył sumę ponad 56 tysięcy talarów. Początkowo kościół nosił wezwanie św. Pawła, jednak po zajęciu go w 1945 przez katolików zmieniono wezwanie na obecne (św. Paweł był już patronem bazyliki archikatedralnej). W 1950 abp Walenty Dymek erygował tu nową parafię. Renowacja po zniszczeniach wojennych zakończyła się dopiero w 1964 roku.
Wnętrze

Z zewnątrz najbardziej charakterystycznym elementem jest wznosząca się na 70 m wieża (krzyż na jej szczycie ma 2,6 m wysokości). W neogotyckim portalu tondo przedstawiające głowę Chrystusa, powyżej rozeta. Wnętrze trójnawowe, przykryte sklepieniem gwiaździstym w nawie głównej, a sklepieniem krzyżowym w nawach bocznych. Z pierwotnego wystroju pozostały jedynie skrócone empory, chrzcielnica wykonana pomiędzy 1867 a 1869 oraz prospekt organowy z 1912 roku. Witraże w prezbiterium pochodzą z 1959 roku, a ich autorem jest Józef Oźmin. Te znajdujące się w prezbiterium przedstawiają Adorację Dzieciątka Jezus, Zdjęcie z krzyża i Wniebowstąpienie. W prezbiterium rzeźba przedstawiająca Pasję dłuta Lecha Czuba. W lewym ołtarzu bocznym przedstawienie Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny, zaś po prawej Miłosierdzia Bożego. Po bokach od ołtarzy obrazy Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Tadeusza Judy

Przy kościele znajduje się Głaz Piotra Majchrzaka z inskrypcją: Jeśli ludzie zamilkną, kamienie wołać będą, poświęcony Piotrowi Majchrzakowi, który 11 marca 1982, w wieku 19 lat, został pobity przez ZOMO. Zmarł 18 marca. Przy kościele przed dawną pastorówką (dziś domem parafialnym), zbudowaną w latach 1886–1887, znajduje się odsłonięty w 2000 roku pomnik Jezusa Chrystusa autorstwa Eugeniusza Olechowskiego upamiętniający dwa tysiące lat chrześcijaństwa i 50-lecie parafii.

Obecnie wielu uważa kościół za jedno z najważniejszych dzieł XIX-wiecznego neogotyku w Polsce.

Od 2017 r. wielkopostny kościół stacyjny.

Na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego parafii św. Pawła przy ul. Grunwaldzkiej (obecnie Park Manitiusa) zachowała się kaplica z 1896 roku.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszego_Zbawiciela_w_Poznaniu

Heilig-Erlöser-Kirche - ein historischer Tempel an der ul. Fredry 11 im Kaiserviertel in Poznań, 1866-1869 nach dem Entwurf von August Stüler im neugotischen Stil erbaut und nach detaillierten Plänen von Juliusz Hochberger für die evangelisch-augsburger Pfarrei. Der Gründer war Fryderyk Wilhelm IV., Der zu diesem Zweck eine Summe von über 56 Tausend Talern zur Verfügung stellte. Anfangs trug die Kirche den Ruf des Heiligen. Nach der Übernahme von Paweł durch die Katholiken im Jahr 1945 wurde die Einladung in die Gegenwart geändert (der heilige Paulus war bereits der Patron der Basilika des Erzkathedralen). 1950 errichtete Erzbischof Walenty Dymek hier eine neue Gemeinde. Die Renovierung nach Kriegsende endete erst 1964.
Interieur

Von außen ist das charakteristischste Element der Turm, der sich auf 70 m erhebt (das Kreuz an der Spitze ist 2,6 m hoch). Im neugotischen Tondo-Portal über der Rosette das Haupt Christi darstellend. Das dreischiffige Innere ist mit einem Sterngewölbe im Hauptschiff und einem Kreuzgewölbe in den Gängen bedeckt. Nur die verkürzten Galerien, das zwischen 1867 und 1869 angefertigte Taufbecken und der Orgelprospekt von 1912 blieben vom ursprünglichen Innenraum erhalten. Buntglasfenster im Presbyterium stammen aus dem Jahr 1959, der Autor ist Józef Oźmin. Diejenigen im Presbyterium zeigen die Anbetung des Jesuskindes, das Foto vom Kreuz und die Himmelfahrt. Im Presbyterium eine Skulptur, die die Leidenschaft von Lech Czuba darstellt. Auf dem linken Seitenaltar eine Darstellung des Unbefleckten Herzens der Heiligen Jungfrau Maria und rechts die Barmherzigkeit Gottes. An den Seiten der Altäre die Bilder Unserer Lieben Frau der ewigen Hilfe und der Heiligen. Tadeusz Judy

Neben der Kirche befindet sich der Felsbrocken von Piotr Majchrzak mit der Aufschrift: Wenn die Leute aufhören zu reden, schreien die Steine, die Piotr Majchrzak gewidmet sind, der am 11. März 1982 im Alter von 19 Jahren von ZOMO geschlagen wurde. Er starb am 18. März. In der Kirche vor dem ehemaligen Pfarrer (heute Pfarrhaus), die 1886-1887 erbaut wurde, befindet sich eine Statue von Jesus Christus, die 2000 von Eugeniusz Olechowski zum Gedenken an zweitausend Jahre Christentum und an das 50-jährige Bestehen der Pfarrei enthüllt wurde.

Derzeit betrachten viele die Kirche als eines der wichtigsten Werke der Neugotik des 19. Jahrhunderts in Polen.

Ab 2017 ist die Fastenzeit Stabkirche.

Auf dem ehemaligen Friedhof der evangelischen Pfarrei Sankt. Paweł in der ul. In Grünwald (heute Park Manitiusa) ist die Kapelle von 1896 erhalten.

Quelle: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%C3%82_Naj%C5%9Bwiwi%sz4wszego_Zbawiciela_w_Poznaniu

Tags

    Keine Tags vorhanden.
Mehr anzeigen

Besucher

257
Lena schrieb am 13.06.2019 14:45 Uhr :
Lena

Perfect!

Perfekt!

Vorher-Nachher-Bilder in der Nähe


Lade Bilder...