5/5

Plac Wolności nr 16

Platz der Freiheit Nr. 16

© Miejski Konserwator Zabytków
POL nahe Poznań

Lade Bilder...
tomasz-hejna schrieb am 03.04.2019 09:06 Uhr:
tomasz-hejna

Plac Wolności nr 16, budynek Banku Gospodarstwa Krajowego (1942).

Projekt architektoniczny gmachu wybrano w konkursie (1937[1]), spośród 26 nadesłanych prac, a realizację rozpoczęto w 1938. Zwycięzcą konkursu była grupa młodych twórców z Warszawy, tzw. Tygrysy: Wacław Kłyszewski, Jerzy Mokrzyński i Eugeniusz Wierzbicki. Obiekt był drugim, po gmachu PKO monumentalnym, modernistycznym budynkiem przy placu Wolności. Zastąpił dawną Komendanturę Miasta z 1846. Ocena jury konkursowego była następująca: Usytuowanie na parceli dobre. Wejście założone dogodnie. Bardzo dobrze umieszczone klatki schodowe. Komunikacja i rozmieszczenie biur dobre. Sala operacyjna zaprojektowana prawidłowo i dobrze. Pod względem architektonicznym projekt rozwiązany dobrze. Wątpliwości budzi jedynie akcent architektoniczny przed wejściem do sali operacyjnej nie skoordynowany z dobrze pomyślanym wejściem w rzucie.

Dwubryłowa budowla nawiązywała zarówno do architektury Auguste'a Perreta, jak i rozwiązań młodych warszawskich modernistów tego okresu. Obie bryły różnią się wielkością i opracowaniem fasady, jednak łączy je wspólna faktura okładziny.

Bank nie został ukończony przed wybuchem II wojny światowej, w związku z czym dokończyli go Niemcy w 1942. Uległ niewielkim uszkodzeniom wojennym i zachował się w z grubsza niezmienionej formie - w 1945 dodano jedynie spadzisty dach zamiast płaskiego, co było sprzeczne z pierwotną ideą architektoniczną.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Budynek_Banku_Gospodarstwa_Krajowego_w_Poznaniu

Platz der Freiheit Nr. 16, Gebäude der Bank Gospodarstwa Krajowego (1942).

Die architektonische Gestaltung des Gebäudes wurde im Wettbewerb (1937 [1]) aus 26 eingereichten Arbeiten ausgewählt, und die Umsetzung begann 1938. Der Gewinner des Wettbewerbs war eine Gruppe junger Künstler aus Warschau, die so genannte Tiger: Wacław Kłyszewski, Jerzy Mokrzyński und Eugeniusz Wierzbicki. Das Gebäude war das zweite nach dem PKO-Gebäude ein monumentales, modernistisches Gebäude am Plac Wolności. Er ersetzte das ehemalige Stadtkommando von 1846. Die Bewertung der Jury lautete wie folgt: Lage auf dem Grundstück gut. Der Eingang ist günstig gelegen. Treppen sind sehr gut platziert. Kommunikation und Vermittlung von Büros gut. Operationssaal richtig und gut gestaltet. Das Projekt wurde architektonisch gut gelöst. Zweifel werden nur durch architektonische Akzente vor dem Betreten des Operationssaals geweckt, nicht abgestimmt auf einen gut entworfenen Eingang in der Projektion.

Das Gebäude mit zwei Händen bezog sich sowohl auf die Architektur von Auguste Perret als auch auf die Lösungen junger Warschauer Modernisten dieser Zeit. Beide Blöcke unterscheiden sich in Größe und Anordnung der Fassade, werden jedoch durch eine gemeinsame Textur der Fassadenelemente miteinander verbunden.

Die Bank wurde nicht vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges fertiggestellt, daher wurde sie 1942 von den Deutschen fertiggestellt. Sie erlitt einen geringen Kriegsschaden und blieb in etwa unverändert - 1945 wurde nur ein schräges Dach anstelle von flach hinzugefügt, was der ursprünglichen architektonischen Idee widersprach.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Budynek_Banku_Gospodarstwa_Krajowego_w_Poznaniu

Tags

    Keine Tags vorhanden.
Mehr anzeigen

Besucher

48

Vorher-Nachher-Bilder in der Nähe


Lade Bilder...