5/5

Ulica Taczaka

Taczaka street

© Fotopolska.eu
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 05/06/2020 3:15 p.m.:
tomasz-hejna

Ulica Stanisława Taczaka - ulica w centrum Poznania (Osiedle Stare Miasto), równoległa do ulicy Święty Marcin (po stronie południowej), zlokalizowana pomiędzy ul. Kościuszki, a Ratajczaka.

Ulica powstała na miejscu dawnych ogrodów na tyłach Świętego Marcina. Tereny te rozparcelował Poznański Bank Budowlany i w latach 1874-1883 zbudował tu szereg okazałych kamienic. W efekcie jednolitego potraktowania tematu, powstał przy ul. Taczaka spójny zespół architektoniczny, inspirowany francuskim renesansem. Wszystkie budynki mają po cztery kondygnacje, w większości lekko powysuwane ryzality i są akcentowane gzymsami. Całość należała do najbardziej komfortowych ofert czynszowych w Poznaniu, gdyż zrezygnowano z oficyn i zaproponowano ogrody wewnętrzne, natomiast mieszkania miały po 8-10 pokoi. Oba zakończenia ulicy potraktowano w sposób silnie akcentujący odrębność zespołu.

W styczniu 2013 rozpoczęto konsultacje społeczne w związku z planowaną rewitalizacją ulicy, poprzedzone spotkaniem Otwarte w końcu 2012. Latem 2013 wystawiono pierwsze ogródki gastronomiczne, zbudowana miejsca wypoczynkowe (ławki), stojaki rowerowe i uspokojono ruch samochodowy (przy pozostawieniu części miejsc parkingowych). W końcu 2014 przyjęto plan rewitalizacji ulicy. Konkurs architektoniczny na ten temat wygrał arch. Jacek Szewczyk ze Szczecina.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Stanis%C5%82awa_Taczaka_w_Poznaniu

Stanisława Taczaka Street - a street in the center of Poznań (Osiedle Stare Miasto), parallel to Święty Marcin Street (on the southern side), located between ul. Kościuszko and Ratajczak.

The street was built on the site of former gardens at the back of Saint Martin. The area was parceled out by the Poznań Construction Bank and in the years 1874-1883 he built a number of impressive tenements here. As a result of uniform treatment of the topic, it was created at ul. Taczaka a coherent architectural ensemble, inspired by the French Renaissance. All buildings have four floors, mostly slightly projected projections and are accented with cornices. The whole belonged to the most comfortable rental offers in Poznań, because outbuildings were abandoned and internal gardens were proposed, while the apartments had 8-10 rooms. Both endings of the street were treated in a way that strongly emphasized the band's separateness.

In January 2013, public consultations began in connection with the planned revitalization of the street, preceded by the meeting Open at the end of 2012. In the summer of 2013, the first gastronomy gardens were constructed, recreation areas (benches), bicycle racks and traffic calming down (leaving some parking spaces). At the end of 2014, a street revitalization plan was adopted. The architectural competition on this topic was won by architect Jacek Szewczyk from Szczecin.

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Ulica_Stanis%C5%82awa_Taczaka_w_Poznaniu

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

222

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...