5/5

Ulica Fredry

Fredro Street

© Fotopolska.eu
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 03/17/2020 2:11 p.m.:
tomasz-hejna

Collegium Maius w Poznaniu – gmach wzniesiony na działce pomiędzy ulicami: Fredry (dawniej ul. Berlińska), Al. Niepodległości i Kościuszki (dawniej Wały Królewskie) w latach 1908–1910 w stylu neobarokowym z elementami stylu neoklasycznego, jako część Dzielnicy Cesarskiej.

Budynek wzniesiono na potrzeby Komisji Kolonizacyjnej, powołanej przez Sejm Pruski z inicjatywy Otto von Bismarcka w 1886 w celu wykupu ziemi z rąk polskich i przekazaniu jej niemieckim osadnikom.

Po wybuchu powstania wielkopolskiego przeniosła tu swoją siedzibę Naczelna Rada Ludowa, a później Urząd Osadniczy likwidujący kolonie utworzone przez Komisję Kolonizacyjną. Następnie budynek jako Collegium Medicum przejął Uniwersytet Poznański.

13 maja 1926 odbył się tutaj bardzo liczny wiec studencki przeciwko Józefowi Piłsudskiemu, zakończony pochodem na plac Wolności. Powzięto decyzję o zawiązaniu Akademickiego Komitetu Obrony. Działania te zakończyły się fiaskiem i nie obroniły Poznania przed rządami sanacji.

W okresie okupacji hitlerowskiej w budynku mieściło się prezydium policji. Podczas wyzwalania miasta Poznania w styczniu i lutym 1945 o sam obiekt oraz w jego pobliżu toczyły się dość intensywne walki – ślady od odłamków do dziś widoczne są wewnątrz budynku. 2 marca 1940 harcerze Szarych Szeregów Zygmunt Ciesielski i Bernard Intek, współpracując z Adamem Plucińskim, wywiesili na kopule polska flagę.

Po reformie szkolnictwa wyższego z 1950, która utworzyła akademie medyczne, większość budynku zajmowała Akademia Medyczna w Poznaniu (dzisiejszy Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), w tym jej władze, których siedziba znajduje się tu do dziś. Właścicielem collegium pozostawał jednak nadal Uniwersytet Poznański (dziś Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Od 2008 mieści się tu Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Po przeprowadzce wydziału na tyłach budynku powstała nowoczesna biblioteka dla studentów filologii klasycznej, słowiańskiej i polskiej. Jej uroczyste otwarcie nastąpiło 25 września 2009 roku.

Na osi głównej znajduje się półokrągły ryzalit przykryty kopułą, która obecnie nieznacznie różni się od swojego stanu pierwotnego m.in. jest niższa, bardziej przysadzista i posiada inne otwory okienne. Niegdyś elewację zdobiło 6 rzeźb ulokowanych na tamburze (miedzianej wówczas) kopuły: cystersa, Krzyżaka, mieszczańskiego Salzburczyka i Holendra oraz chłopów z Westfalii i Szwabii – „apostołów niosących niemiecką cywilizację na wschód” (usunięte dopiero w 1945). Godny uwagi jest hall główny o przeszklonym dachu, wyłożony różnobarwnym marmurem z obiegającą go wokół galerią. Wewnątrz hallu znajduje się popiersie Karola Marcinkowskiego.

Na fasadzie znajduje się tablica upamiętniająca brawurową akcję poznańskich harcerzy, którzy w 1940 na kopule będącego wówczas siedzibą policji budynku wywiesili polską flagę.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Collegium_Maius_w_Poznaniu

Collegium Maius in Poznań - a building erected on a plot between the streets: Fredry (formerly ul. Berlińska), Al. Niepodległości and Kościuszki (formerly Wały Królewskie) in the years 1908–1910 in the neo-baroque style with elements of the neoclassical style, as part of the Imperial District.

The building was erected for the needs of the Colonization Commission, appointed by the Prussian Sejm on the initiative of Otto von Bismarck in 1886 to buy land from Polish hands and hand it over to German settlers.

After the outbreak of the Greater Poland Uprising, the Supreme People's Council and later the Settlement Office liquidating the colonies created by the Colonization Commission moved its headquarters here. Then the building as Collegium Medicum was taken over by the Poznań University.

On May 13, 1926, a very large student rally was held against Józef Piłsudski, which ended in a march to Plac Wolności. It was decided to establish the Academic Defense Committee. These actions ended in fiasco and did not defend Poznań against the rule of the Sanation.

During the Nazi occupation, the building housed a police presidium. During the liberation of the city of Poznań in January and February 1945, the object itself and in its vicinity were quite fought - traces of debris are still visible inside the building. On March 2, 1940, Scouts of the Gray Ranks, Zygmunt Ciesielski and Bernard Intek, working with Adam Pluciński, hung the Polish flag on the dome.

After the higher education reform of 1950, which established medical academies, the majority of the building was occupied by the Poznań Medical University (today's Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań), including its authorities, whose headquarters are here today. However, the collegium was still owned by the Poznań University (today the Adam Mickiewicz University in Poznań). The Faculty of Polish and Classical Philology has been located here since 2008. Adam Mickiewicz. After moving the faculty at the back of the building, a modern library for classical, Slavic and Polish philology students was created. Its ceremonial opening took place on September 25, 2009.

On the main axis there is a half-round projection covered with a dome, which currently slightly differs from its original state, among others it is lower, more squat, and has other window openings. The facade was once decorated with six sculptures located on the tambour (copper) of the dome: the Cistercian, the Teutonic Knights, burgher Salzburg and the Dutch as well as peasants from Westphalia and Swabia - "apostles carrying German civilization to the east" (removed only in 1945). Noteworthy is the main hall with a glass roof, lined with multi-colored marble with a gallery surrounding it. Inside the hall there is a bust of Karol Marcinkowski.

On the facade there is a plaque commemorating the daring action of Poznań scouts, who in 1940 hung the Polish flag on the dome of the building being the police headquarters at the time.

Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Collegium_Maius_w_Poznaniu

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

108
oliver42 wrote on 03/17/2020 4:17 p.m. :
oliver42

Brilliant !

Brilliant !

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...