5/5

Ulica Piastowska, łazienki rzeczne

Piastowska Street, river bathrooms

© Narodowe Archiwum Cyfrowe
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 03/05/2020 3:10 p.m.:
tomasz-hejna

Łazienki rzeczne – zespół kąpieliska rzecznego nad Wartą, zlokalizowany w Poznaniu przy ul. Piastowskiej 71, na Łęgach Dębińskich na osiedlu samorządowym Wilda.

Pierwsze łazienki warciańskie zbudowano w Poznaniu w 1895 – były to drewniane szatnie wraz z basenami. Z uwagi jednak na lokalizację (poniżej ujścia miejskiej kanalizacji) starano się je potem przenieść w inne miejsce, do czego doszło dopiero w 1924. Wzniesiono główny budynek ze skrzydłami zawierającymi szatnie w kabinach. Całość umieszczono na solidnej, żelbetonowej ścianie oporowej. Projektantem obiektu był autor wielu poznańskich realizacji – Jerzy Tuszowski (przy współudziale Kazimierza Rucińskiego).

Całość obiektu nawiązuje do popularnego w polskim międzywojniu stylu dworkowego, zawierając też odniesienia do form ludowych i biedermeieru. Zastosowano toskańskie kolumny w portyku i w loggii z widokiem na Wartę. Wewnątrz zlokalizowano 128 kabin i 200-miejscową szatnię. Ponadto była tam restauracja, kasy, mieszkanie dozorcy i stacja pogotowia ratunkowego. Początkowo plaża była dzielona na męską i damską. Jednak płot był ustawicznie niszczony, co spowodowało wydzielenie trzeciej plaży – rodzinnej.

Po zniszczeniach II wojny światowej obiekt reaktywowano 1 czerwca 1945.

Łazienki przetrwały do dziś, w tym skrzydło południowe w zasadniczo niezmienionym stanie (m.in. klatka schodowa i podłogi). W 2019 obiekt przeszedł generalny remont, w wyniku którego odzyskał przedwojenną formę i kolorystykę. Zostaną w nim otwarte bar i restauracja. Planowane jest zbudowanie pieszo-rowerowej Kładki Piastowskiej nad Wartą do Osiedla Piastowskiego na Ratajach.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81azienki_rzeczne_w_Poznaniu

River bathrooms - a complex of river bathing on the Warta, located in Poznań at ul. Piastowska 71, in Łęgy Dębińskie at the Wilda self-government estate.

The first Warden bathrooms were built in Poznań in 1895 - they were wooden cloakrooms with swimming pools. However, due to the location (below the mouth of the municipal sewage system) they were later moved to a different place, which did not happen until 1924. The main building with wings containing changing rooms in cabins was erected. The whole was placed on a solid reinforced concrete retaining wall. The designer of the facility was the author of many Poznan projects - Jerzy Tuszowski (with the participation of Kazimierz Ruciński).

The whole facility refers to the manor style popular in the Polish interwar period, including references to folk forms and Biedermeier. Tuscan columns were used in the portico and in the loggia with a view of the Warta. Inside, 128 cabins and a 200-seat cloakroom were located. In addition, there was a restaurant, cash desks, a caretaker's apartment and an ambulance station. Initially, the beach was divided into male and female. However, the fence was constantly destroyed, which resulted in the separation of the third beach - family.

After the destruction of World War II, the building was reactivated on June 1, 1945.

The bathrooms have survived to this day, including the southern wing in a substantially unchanged state (e.g. staircase and floors). In 2019, the building underwent a general renovation, as a result of which it regained its pre-war form and color. A bar and restaurant will open there. It is planned to build a pedestrian and bicycle footbridge Piastowska on the Warta to Osiedle Piastowski in Ratajach.

Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81azienki_rzeczne_w_Poznaniu

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

150

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...