5/5

Rynek Łazarski

Lazarski Market

© Fotopolska.eu
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 12/14/2019 10:51 a.m.:
tomasz-hejna

Rynek Łazarski (niem. Lazarusmarkt) - rynek znajdujący się na poznańskim Łazarzu u zbiegu ulic Głogowskiej, Lodowej, Dmowskiego, Kącik, Calliera oraz Małeckiego.

W 1894 r. gmina Łazarz urządziła duży plac targowy, który miał nieregularny kształt. Jego część miała być publicznym ogrodem z placem zabaw dla dzieci. Dzisiejszy Rynek Łazarski w niczym nie przypomina tego założenia.

Położony jest w centrum dzielnicy Łazarz, na wschód od ulicy Głogowskiej. Rynek Łazarski został włączony do Poznania w roku 1900 wraz z gminą Łazarz. W roku 1908 plac położony między ulicami Łazarską (obecnie Głogowską), Adama Jeskiego (później Engla, dziś Niegolewskich), Małeckiego, Calliera, Onufrego Kopczyńskiego (Łukaszewicza), Pawła Findera (Dmowskiego) i Lodową otrzymał oficjalnie nazwę Lazarusmarkt.

Nazwę polską „Rynek Łazarski” ustalono urzędowo 16 czerwca 1919 r. Zbigniew Zakrzewski tak opisuje Rynek Łazarski:

"Obudowany kamienicami, pochodzący z ostatnich lat zaboru pruskiego, zajął miejsce wilgotnych i kwiecistych łąk, ciągnących się dalej na południe w kierunku Lubonia."

Podczas wojny nazywał się Humboldplatz.

Rynek ma 5,8 tysiąca m² powierzchni, pod handel przeznaczone jest około 4,0 tys. m². Od innych rynków Poznania różni się tym, że oprócz kwiatów, owoców, warzyw, ciuchów można jeszcze kupić i pogrzebać w starociach.

Rynek Łazarski wraz z całym założeniem osiedla został wpisany do rejestru zabytków 6 października 1982 roku (pozycja w rejestrze NID A-239).

Za: https://poznan.wikia.org/wiki/Rynek_%C5%81azarski

Rynek Łazarski (German: Lazarusmarkt) - the market is located in Poznań Łazarz at the intersection of Głogowska, Lodowa, Dmowskiego, Kącik, Calliera and Małeckiego Streets.

In 1894, the Łazarz commune organized a large market square, which had an irregular shape. Part of it was to be a public garden with a playground for children. Today's Lazarski Market is nothing like this assumption.

It is located in the center of the Łazarz district, east of Głogowska Street. The Lazarski Market was incorporated into Poznań in 1900 together with the Łazarz commune. In 1908, the square located between Łazarska (now Głogowska), Adam Jeski (later Engel, today Niegolewskich), Małeckiego, Callier, Onufry Kopczyński (Łukaszewicza), Paweł Finder (Dmowskiego) and Lodowa streets was officially named Lazarusmarkt.

The Polish name 'Rynek Łazarski' was officially established on June 16, 1919. Zbigniew Zakrzewski describes the Łazarski Market as follows:

"Enclosed with tenement houses, dating from the last years of the Prussian partition, took the place of wet and flowery meadows, stretching further south towards Luboń."

During the war his name was Humboldplatz.

The market has 5.8 thousand m² of area, around 4.0 thousand is intended for trade. m². It differs from other Poznań markets in that apart from flowers, fruits, vegetables and clothes you can also buy and bury in antiques.

The Lazarski Market, together with the entire foundation of the estate, was entered into the register of monuments on October 6, 1982 (entry in the NID register A-239).

After: https://poznan.wikia.org/wiki/Rynek_%C5%81azarski

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

144
oliver42 wrote on 12/15/2019 10:16 a.m. :
oliver42

Dziękuję za twoje bieżące wkłady. Zdjęcia są nie tylko wysokiej jakości, ale także szczegółowo komentowane. Brawo!

Thank you for your current contributions. The photos are not only high quality, but also commented in detail. Bravo!

tomasz-hejna wrote on 12/15/2019 12:08 p.m. :
tomasz-hejna

@oliver42, cała przyjemność po mojej stronie. Jakość zdjęć staram się poprawić w oprogramowaniu graficznym. Odwiedź także Stary Poznań na Facebook.

@ oliver42, it's my pleasure. I try to improve the quality of photos in graphics software. Also visit Old Poznan on Facebook.

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...