5/5

Ulica Serafitek, park Kurpińskiego

Serafitek street, Kurpiński park

© Narodowe Archiwum Cyfrowe
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 02/11/2019 3:22 p.m.:
tomasz-hejna

Park Karola Kurpińskiego - park miejski w Poznaniu, na Świętym Rochu, na obszarze jednostki pomocniczej Osiedle Rataje, przylegający do ulic Serafitek i Świętego Rocha.

Park został urządzony w jesieni 1938. Niewielka przestrzeń (poniżej 1 ha) zagospodarowana została w sposób nietypowy dla ówczesnych poznańskich parków - zastosowano dużą liczbę roślin pnących i małą architekturę złożoną z kamieni i głazów. Park zastąpił wcześniej tu istniejącą strzelnicę bractwa kurkowego, sprzedaną miastu w 1920 (realizację parku opóźnił Wielki Kryzys, następnie szerzej zakrojony projekt Władysława Czarneckiego z 1936 odłożono z przyczyn finansowych, ostatecznie realizując skromniejszy zakres prac według projektu Romana Marcińca). Obiekt był w dwudziestoleciu międzywojennym szczególnie popularny wśród matek z dziećmi. Po zaniedbaniach komunizmu i koniecznej rewitalizacji, został ponownie udostępniony spacerowiczom na przełomie lipca i sierpnia 2004. Od strony północnej stoi duża tablica informacyjna upamiętniająca Karola Kurpińskiego, ufundowana przez Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach we współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej.

Z roślin rosnących w tym miejscu należy wymienić: klony, brzozy, wiązy, lipy, wierzby, dęby, platany, żywotniki, grochodrzewy, kasztanowce i wejmutki. Istnieje też jedna morwa biała.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Karola_Kurpi%C5%84skiego_w_Poznaniu

Karol Kurpiński Park - a city park in Poznań, on the Holy Roch, in the area of the auxiliary unit Rataje housing estate, adjacent to Serafitek and Świętego Rocha streets.

The park was decorated in the autumn of 1938. The small space (less than 1 ha) was developed in an unusual way for the then Poznań parks - a large number of climbing plants and a small architecture made of stones and boulders were used. The park replaced the former shooting range of the brotherhood, sold to the city in 1920 (the implementation of the park was delayed by the Great Depression, then the wider project of Władysław Czarnecki from 1936 was postponed for financial reasons, ultimately implementing a more modest scope of works according to the design of Roman Marciniec). The object was especially popular among mothers with children in the interwar period. After the neglect of communism and the necessary revitalization, it was again made available to walkers at the turn of July and August 2004. On the north side there is a large plaque commemorating Karol Kurpiński, funded by the Musical Society. Karol Kurpiński in Włoszakowice in cooperation with the Management of the City Greenery.

The plants growing in this place include: maples, birches, elms, lindens, willows, oaks, plane trees, vines, locusts, chestnuts and spring woods. There is also one white mulberry.

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Park_Karola_Kurpi%C5%84skiego_w_Poznaniu

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

103

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...